آماده سازی تخمسرای قزل آلا

1. چک نمودن، تعمیر و تمیز نمودن سیستم های انتقال آب ورودی و خروجی
2. تمیز کردن مخازن مولدین، گاری دستی، وسایل و تجهیزات تخمسرا
3. ساختن و آماده نمودن وسایل توزین و اندازه گیری
4. تکمیل و تمیز نمودن کاسه و حوله تخمکشی
5. آماده سازی و تهیه مواد بی هوشی

به موازات تفکیک مولدین نر و ماده قزل آلا و آماده سازی مولدین برای تکثیر تخمسرا نیز باید آماده شود. که شامل موارد زیر می باشد
1. چک نمودن، تعمیر و تمیز نمودن سیستم های انتقال آب ورودی و خروجی
2. تمیز کردن مخازن مولدین، گاری دستی، وسایل و تجهیزات تخمسرا
3. ساختن و آماده نمودن وسایل توزین و اندازه گیری
4. تکمیل و تمیز نمودن کاسه و حوله تخمکشی
5. آماده سازی و تهیه مواد بی هوشی
ضد عفونی سیستم های ورودی و خروجی آب و وسایل تخمسرا را با فرمالین می توان انجام داد.
دستورالعمل کار در تخمسرا
شامل انتخاب مولد مناسب، تخمکشی و اسپرمگیری، لقاح و انکوباسیون تخم ها و پرورش لاروهای خارج شده از تخم می باشد