آب در کل حوضچه پرورشی در جریان باشد

الگوی حرکت آب در حوضچه ها به دو شکل گردشی یا جریان مستقیم می باشد. حوضچه های دایره ای، بیضی و چند وجهی خط سیر جریان آب دایره ای شکل دارند و در حوضچه های مستطیلی و استخرهای خاکی آب در امتداد خط مستقیم جریان دارد

الگوی حرکت آب در حوضچه ها به دو شکل گردشی یا جریان مستقیم می باشد. حوضچه های دایره ای، بیضی و چند وجهی خط سیر جریان آب دایره ای شکل دارند و در حوضچه های مستطیلی و استخرهای خاکی آب در امتداد خط مستقیم جریان دارد. هدف در طراحی حوضچه های پرورشی اختلاط موثر آب تازه ورودی با آب کهنه همراه با تعویض بهینه آب در کل حجم حوضچه می باشد.

آب تازه بطور مستقیم نباید به سمت خروجی انتقال یابد و نیز فضای مرده در حوضچه پرورشی نباید ایجاد گردد.

آب تازه بطور مستقیم نباید به سمت خروجی انتقال یابد و نیز فضای مرده در حوضچه پرورشی نباید ایجاد گردد. چون در مناطق مرده آب تازه حاوی اکسیژن جریان ندارد و ماهی ترجیح می دهد در این مناطق نمانند و بدین صورت فضای موثر پرورشی به کمترین میزان از حجم واقعی حوضچه کاهش می یابد. به طور معمول حوضچه های مستطیلی و استخرهای خاکی نسبت به حوضچه های مدور بیشترین فضاهای مرده را دارا می باشند. و این خصوصیات کاهش تراکم پرورش در واحد سطح و استفاده غیر بهینه از منابع آبی را در پی خواهد داشت.