هزینه ساخت حوضچه ها پایین باشد

مقایسه هزینه های ساخت استخر های مستطیلی ، هشت ضلعی و گرد در پرورش ماهی
هزینه ساخت استخر مستطیلی پرورش ماهی با بلوک سیمانی
هزینه ساخت استخر هشت ضلعی پرورش ماهی با بلوک سیمانی
هزینه ساخت استخر دایره ای پرورش ماهی با بلوک سیمانی

به طور مثال هزینه های ساخت یک حوضچه 136 متر مکعبی بر اساس فهرست بهای سال 95 بین حوضچه های مستطیلی، هشت ضلعی و دایره ای با حوضچه های جدار نازک بتنی مورد مقایسه قرار گرفته است. که شرح آن در جدول ارائه شده است. و نیز لیست قیمت حوضچه های جدار نازک با ظرفیت های مختلف ارائه شده است.