طراحی و تهیه نقشه مزرعه پرورش ماهی، آموزش روش تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان و آموزش پرورش ماهیان خاویاری، طراحی و تهیه نقشه استخر یا حوضچه  پرورش ماهی

مشاورین آبزی پروری

طراحی و تهیه نقشه مزرعه پرورش ماهی

آموزش روش تکثیر و پرورش ماهیان سردآبی و گرمابی

پرورش ماهیان خاویاری

پرورش ماهیان خاویاری در استخر های بتونی، پرورش ماهیان خاویاری در مخازن بتونی

تولید گوشت ماهیان خاویاری در ایران یک صنعت جدید و رو به رشد می باشد. پرورش ماهیان خاویاری جهت استحصال خاویار و تولید گوشت به صورت متراکم در دنیا قدمت 45 ساله دارد که پیش گامان این صنعت روس های هستند. در ادامه روشهای پرورش ماهیان خاویاری ارائه شده است.

تشخیص و درمان بیماری های ماهیان خاویاری ، علائم بالینی بیماری های ماهیان خاویاری

اصولاً بیماری های ماهیان خاویاری اختصاصی نیست. در ادامه روش تشخیص بیماری های ماهیان خاویاری و همچنین روش درمان آن ارائه شده است

خدمات مشاوره ای

طراحی و تهیه نقشه مزرعه پرورش ماهی و نظارت بر نحوه اجرای پروژه مورد نظر و همچنین خدمات مشاوره ای در خصوص انتخاب مکان مناسب جهت احداث مزرعه پرورش ماهی، مشاوره در زمینه میزان تولید و حجم سرمایه گذاری قبل از احداث مزرعه پرورش ماهی، برآورد ادوات و تجهیزات لازم برای مزرعه پرورش ماهی و آموزش عملی پرورش ماهیان خاویاری و قزل آلای رنگین کمان در مزرعه مورد نظر می باشد.

طراحی و تهیه نقشه مزرعه پرورش ماهی و نظارت بر نحوه اجرای پروژه مورد نظر ، اجرای کامل سایت پرورش ماهی سردآبی، گرمابی و خاویاری با استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه و همچنین خدمات مشاوره ای در خصوص انتخاب مکان مناسب جهت احداث مزرعه پرورش ماهی، مشاوره در زمینه میزان تولید و حجم سرمایه گذاری قبل از احداث مزرعه پرورش ماهی، برآورد ادوات و تجهیزات لازم برای مزرعه پرورش ماهی و آموزش عملی پرورش ماهیان خاویاری و قزل آلای رنگین کمان و تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان در مزرعه مورد نظر می باشد.

تکثیر و پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

روش تکثیر عملی ماهی قزل آلای رنگین کمان

تکثیر قزل آلای رنگین کمان به خوبی مشخص و روش های آن کاملاً توسعه یافته است و روش لقاح خشک رایج ترین تکنیک تکثیر ماهی قزل آلا است. فن تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان به طور کاملی در صفحات این وبسایت ارئه شده است.

روش های پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان، آموزش پرورش عملی ماهی قزل آلا

روشهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان به همراه دیگر پارامترهای کیفی آب و همچنین میزان آب مورد نیاز برای پرورش ماهی قزل آلا در سایزهای مختلف در ادامه ارائه شده است.

بیماری های باکتری، ویروسی، قارچی، انگلی، و محیطی ماهی قزل آلای رنگین کمان

مدیریت بهداشت مزارع پرورش ماهی یکی از مهمترین بخش های تولید می باشد. در این صفحات روشهای تشخیص و درمان بیماری های ماهی قزل آلای رنگین کمان ارائه شده است.


مهندسی آبزی پروری

استخر های هشت ضلعی پرورش ماهی، مخازن دایره ای پرورش ماهی

سیستم های پرورش ماهی بسیار متنوع و متفاوت می باشند. ایجاد تنوع در سیستم های پرورش ماهی ناشی از حجم تولید و نوع گونه پرورشی می باشد. صنعت آبزی پروری به سمت افزایش تولید در واحد سطح، کاهش هزینه های تولید و استفاده بهینه از منابع آبی می باشد. در ادامه واحد های پرورشی به طور کاملی تشریح شده است.

اسپلش، انکوباتور تخم ماهی قزل آلا، انکوباتور عمودی، تراف،استخر های فایبرگلاس پرورش ماهی

تجهیزات آبزی پروری در صنعت پرورش ماهی از رشد فزاینده ای طی چند سال اخیر برخوردار بوده است. در کشور های توسعه یافته یک مزرعه پرورش ماهی شبیه یک کارخانه صنعتی می باشد که کارهای حساسی همچون رقم بندی، جابجای و انتقال ماهی، شمارش، غذادهی، تنظیمات کیفی و کمی آب به صورت کاملاً مکانیزه انجام می گیرد. در ادامه تجهیزات آبزی پروری به طور مختصری شرح داده شده است.