عناوین مهم در آبزی پروری

تکثیر قزل آلای

تکثیر قزل آلای رنگین کمان به خوبی مشخص و روش های آن کاملاً توسعه یافته است و روش لقاح خشک رایج ترین تکنیک تکثیر ماهی قزل آلا است. فن تکثیر ماهی قزل آلای رنگین کمان به طور کاملی در صفحات این وبسایت ارئه شده است.

پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

روشهای پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان به همراه دیگر پارامترهای کیفی آب و همچنین میزان آب مورد نیاز برای پرورش ماهی قزل آلا در سایزهای مختلف در ادامه ارائه شده است.

بیماری های ماهی قزل آلای رنگین کمان

مدیریت بهداشت مزارع پرورش ماهی یکی از مهمترین بخش های تولید می باشد. در این صفحات روشهای تشخیص و درمان بیماری های ماهی قزل آلای رنگین کمان ارائه شده است.

پرورش ماهیان خاویاری

تولید گوشت ماهیان خاویاری در ایران یک صنعت جدید و رو به رشد می باشد. پرورش ماهیان خاویاری جهت استحصال خاویار و تولید گوشت به صورت متراکم در دنیا قدمت 45 ساله دارد که پیش گامان این صنعت روس های هستند. در ادامه روشهای پرورش ماهیان خاویاری ارائه شده است.

بیماری های ماهیان خاویاری

اصولاً بیماری های ماهیان خاویاری اختصاصی نیست. در ادامه روش تشخیص بیماری های ماهیان خاویاری و همچنین روش درمان آن ارائه شده است

پرورش کپور

کپور یکی از غذا های لوکس در اواسط و اواخر دوره روم باستان بوده است. که در استخرهای توسط رومیان نگهداری می شدند. و بعد از آن در استخرهای که در کلیسای مسیحیان ساخته شده بود نگهداری شدند. کپور ماهیان بیش از 2000 سال است که در چین پرورش داده می شود. و بچه ماهیان به طور منظمی از رودخانه ها جمع آوری و در استخرهای که قابلیت خشک شدن داشتند پرورش داده می شدند.