علائم بیمارى هاى شایع در ماهیان خاویارى

علائم بیماری های شایع در ماهیان خاویاری

علائم بالینى بیمارى هاى شایع در ماهیان خاویارى

علائم بالینی بیماری های شایع در ماهیان خاویاری در طی مدت پرورش مصنوعی در جدول 1 ارائه شده است. به منظور تشخیص به موقع و جلوگیری از گسترش بیماری نظارت مستمر ضروری است. بارلاچنکو و بایچکووا (2005) پیشنهاد کردند که برای ارزیابی و ثبت علائم بالینی خارجی بیماری در ماهیان خاویاری با استفاده از فرم مخصوص معاینه بهداشتی صورت گیرد ( یک فرم برای هر واحد پرورشی: مخزن، تراف، قفس یا استخر).

علائم ظاهرى درجه بندى شده برخى از بیمارى هاى ماهیان خاویارى

علائم ظاهرى درجه بندى شده برخى از بیمارى هاى ماهیان خاویارى

به منظور بررسی حدت آسیب شناسی مانند ناهنجاری در پلاک ها، ضایعات آبششی و التهاب باله به علت انگلهای خارجی چهار – مقیاس نقطه ای ( که III بالاترین سطح از تغییرات پاتولوژیکی) استفاده شده است. به منظور بررسی ویژگیهای محدودی از تغییرات پاتولوژیکی ( مانند کاهش ترشح موکوس، التهاب مقعد و تیره شدن آبشش) از سه مقیاس نقطه ای استفاده شود (O-II).