diplomonadida

تلفات فقط در بچه ماهیان قزل آلا ایجاد می شود، کاهش اشتها، هنگامی که به آنها نزدیک می شوند تمام ماهی ها با حرکت شنای سریع فرار می کنند، ماهی های درگیر به سطح آب آمده و مضطرب می باشند، در مسیری دایره ای چرخیده و سپس به کف استخر فرو می روند، عدم تعادل

تلفات فقط در بچه ماهیان قزل آلا ایجاد می شود، کاهش اشتها، هنگامی که به آنها نزدیک می شوند تمام ماهی ها با حرکت شنای سریع فرار می کنند، ماهی های درگیر به سطح آب آمده و مضطرب می باشند، در مسیری دایره ای چرخیده و سپس به کف استخر فرو می روند، عدم تعادل

علت ایجاد بیماری diplomonadida

این بیماری به وسیله یک انگل متعلق به تاژکداران پلی ماستیژید ایجاد می شود، برای اولین بار در اروپا در سال 1920 شرح داده شد سپس در سال 1922 از آمریکا گزارش گردید. عامل بیماری با غذا به مزارع پرورش ماهی وارد می شود. در لوله گوارشی (روده) قزل آلا ها ظاهر می شود و به اندازه تقریبی گلبول قرمز ماهی، گلابی شکل است. این انگل به صورت هاگدار یا کیسه دار با مواد دفعی به بیرون راه یافته و در این شکل مقاوم حیات خود ار به مدت چندین هفته در آب حفظ کرده و به این ترتیب خطر آلودگی را موجب می شود. به نظر می رسد هگزامیتا سالمونیس در هر جایی که ماهی قزل آلا و آزاد پرورش داده می شوند وجود داشته باشد.
پیشگیری
تغذیه نامناسب، تراکم بالا، کیفیت پایین آب و ضایعات آبششی باعث همه گیری شدید در بین ماهیان می شود