تکثیر قزل آلای رنگین کمان

از تخم ریزی قزل آلا در محیط طبیعی جزئیات اولیه تکنیک تکثیر کپی برداری شد. و توسط یک پرورش دهنده آلمانی بنام ژاکوبی در سال 1763 و 1765 انجام شد. او تخم های گرفته شده را در یک کوزه آب گذاشت. امروزه هیچ کسی از این روش ( تر ) بخاطر درصد لقاح پایین تر از 20 درصد استفاده نمی کند. در سال 1856 ورناسزکیج اهل روسیه روش خشک را ابداع نمود او متوجه شد که تخم ها وقتی با آب تماس می گیرند متورم شده و باعث بسته شدن سوراخ میکروپیل شان می شود و همچنین تماس اسپرم با آب باعث تحرک آن شده و به علت ذخیره پایین انرژی در طی چند ثانیه ( 30 تا 70 ثانیه ) اسپرم متوقف و بی حرکت می شود. از آن موقع تا کنون این روش با موفقیت انجام شده زیرا درصد لقاح آن 98 – 100 درصد می باشد.
هماوری و استراتژي توليد مثل
رفتارهاي توليد مثلي
آماده سازي براي تکثير
انتخاب مولد مناسب و تخمکشي و اسپرم گیری و انکوباسيون تخم ها
تخم گشايي و تکامل لارو داراي کيسه زرده و پرورش بچه ماهي